Slideshow-holder
Ondersteuning voor iedereen
Uw toekomst is onze zorg
Een prettige oude dag
Samen komen we eruit
gradient
Ondersteuning voor iedereen     Uw toekomst is onze zorg Een prettige oude dag Samen komen we eruit

Voorwaarden Thuisbegeleiding HUMAAN

Artikel 1 Definities
In deze algemene leveringsvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Gebruiker: Thuisbegeleiding HUMAAN
 2. Opdrachtgever: De wederpartij van Thuisbegeleiding HUMAAN
 3. Overeenkomst: De opdracht tot dienstverlening.
 4. Opdracht: Het verzoek van de opdrachtgever aan Thuisbegeleiding HUMAAN om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
 5. Werkzaamheden: Al hetgeen Thuisbegeleiding HUMAAN ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens belangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.
 6. Offerte: De in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

Artikel 2 Algemeen
2.1 .
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Thuisbegeleiding HUMAAN en een opdrachtgever waarop Thuisbegeleiding HUMAAN deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Thuisbegeleiding HUMAAN, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4.
Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Thuisbegeleiding HUMAAN en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2.
De door Thuisbegeleiding HUMAAN gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Thuisbegeleiding HUMAAN B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.3.
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Thuisbegeleiding HUMAAN daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Thuisbegeleiding HUMAAN anders aangeeft.
3.4.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Thuisbegeleiding HUMAAN niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1.
Thuisbegeleiding HUMAAN zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.2.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Thuisbegeleiding HUMAAN het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Thuisbegeleiding HUMAAN aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Thuisbegeleiding HUMAAN worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Thuisbegeleiding HUMAAN zijn verstrekt, heeft Thuisbegeleiding HUMAAN het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 4.4. Thuisbegeleiding HUMAAN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Thuisbegeleiding HUMAAN is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Thuisbegeleiding HUMAAN kenbaar behoorde te zijn.
4.5.
Indien door Thuisbegeleiding HUMAAN of door Thuisbegeleiding HUMAAN ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.6.
Opdrachtgever vrijwaart Thuisbegeleiding HUMAAN voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
5.1.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2.
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Thuisbegeleiding HUMAAN zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3.
Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Thuisbegeleiding HUMAAN de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.4.
Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Thuisbegeleiding HUMAAN daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5.5.
In afwijking van lid 3 zal Thuisbegeleiding HUMAAN geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Thuisbegeleiding HUMAAN kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn
6.1.
De overeenkomst tussen Thuisbegeleiding HUMAAN en een opdrachtgever wordt voor intermediaire dienstverlening aangegaan voor een periode van 1 jaar in de vorm van een contributie. De overeenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd met één jaar tenzij opzegging heeft plaatsgevonden.
6.2.
De overeenkomst tussen Thuisbegeleiding HUMAAN en een opdrachtgever voor overige dienstverlening wordt aangegaan voor bij betreffende diensten/producten aangegeven termijnen.
6.3.
Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Thuisbegeleiding HUMAAN derhalve schriftelijke in gebreke te stellen.

Artikel 7 Contributie en Tarief
7.1.
De contributie voor intermediaire dienstverlening geldt voor het gehele kalenderjaar en wordt jaarlijks in november vastgesteld.
7.2.
Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst voor overige dienstverlening een vast tarief overeenkomen.
7.3.
Indien geen vast tarief wordt overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Thuisbegeleiding HUMAAN geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan
afwijkend uurtarief is overeengekomen.
7.4.
Bij opdrachten met verschillende fasen zullen de verschuldigde kosten per fase in rekening worden gebracht.
7.5.
Indien Thuisbegeleiding HUMAAN met de opdrachtgever een vast tarief of uurtarief overeenkomt, is Thuisbegeleiding HUMAAN niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief.
7.6.
Voorts is Thuisbegeleiding HUMAAN gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen zijn gestegen.
7.7.
Bovendien mag Thuisbegeleiding HUMAAN het tarief verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Thuisbegeleiding HUMAAN, dat in redelijkheid niet van Thuisbegeleiding HUMAAN mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. Thuisbegeleiding HUMAAN zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het tarief of tarief in kennis stellen. Thuisbegeleiding HUMAAN zal daarbij de omvang van, en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 8 Betaling
8.1.
De contributie voor intermediaire dienstverlening dient halfjaarlijks vooraf middels een machtiging tot automatische incasso plaats te vinden (incassodata omstreeks 1 januari en 1 juli).
8.2.
De betaling voor overige dienstverlening dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Thuisbegeleiding HUMAAN aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
8.3.
Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
8.4.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Thuisbegeleiding HUMAAN op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 Incassokosten
9.1.
Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van €50,00.
9.2.
Indien Thuisbegeleiding HUMAAN hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
9.3.
De eventueel gemaakte redelijk gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
9.4.
Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 10 Reclames
10.
zie klachtenreglement.

Artikel 11 Opzegging
11.1.
Beide partijen kunnen de overeenkomst zowel voor intermediaire als niet intermediaire dienstverlening te allen tijde schriftelijk opzeggen.
11.2.
De schriftelijke opzegging voor intermediaire dienstverlening dient uiterlijk 1 december voorafgaand aan het jaar van opzegging in bezit te zijn van Thuisbegeleiding HUMAAN
11.3.
Indien de overeenkomst voor overige dienstverlening (niet intermediaire dienstverlening) tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Thuisbegeleiding HUMAAN recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Thuisbegeleiding HUMAAN zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
11.4.
Indien de overeenkomst voor overige dienstverlening (niet intermediaire dienstverlening) tussentijds wordt opgezegd door Thuisbegeleiding HUMAAN zal Thuisbegeleiding HUMAAN in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
11.5.
Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Thuisbegeleiding HUMAAN extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 12 Opschorten en ontbinding
12.1.
Thuisbegeleiding HUMAAN is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

 1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Na het sluiten van de overeenkomst Thuisbegeleiding HUMAAN ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 3. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

12.2.
Voorts is Thuisbegeleiding HUMAAN bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen in welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
12.3.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Thuisbegeleiding HUMAAN op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Thuisbegeleiding HUMAAN de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
12.4.
Thuisbegeleiding HUMAAN behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1.
Indien Thuisbegeleiding HUMAAN aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
13.2.
Indien Thuisbegeleiding HUMAAN aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot een maximum van € 1.000,00.
13.3.
Onder directe schade wordt verstaan:
1. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
2. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Thuisbegeleiding HUMAAN aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Thuisbegeleiding HUMAAN toegerekend kunnen worden.
3. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
13.4.
Thuisbegeleiding HUMAAN is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.5.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Thuisbegeleiding HUMAAN of zijn ondergeschikten.
13.6.
Thuisbegeleiding HUMAAN kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor diensten verricht door derden.

Artikel 14 Vrijwaringen
14.1
De opdrachtgever vrijwaart Thuisbegeleiding HUMAAN voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
14.2.
Indien opdrachtgever aan Thuisbegeleiding HUMAAN gebruikte informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15 Overmacht
15.1.
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.
15.2.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Thuisbegeleiding HUMAAN geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Thuisbegeleiding HUMAAN niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Thuisbegeleiding HUMAAN worden daaronder begrepen.
15.3.
Thuisbegeleiding HUMAAN heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Thuisbegeleiding HUMAAN zijn verplichtingen had moeten nakomen.
15.4.
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
15.5.
Voor zoveel Thuisbegeleiding HUMAAN ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Thuisbegeleiding HUMAAN gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 Geheimhouding (zie bijgevoegd privacyreglement)
16.1.
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
16.2.
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Thuisbegeleiding HUMAAN gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Thuisbegeleiding HUMAAN zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Thuisbegeleiding HUMAAN niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17 Intellectuele eigendom en auteursrechten
17.1.
Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Thuisbegeleiding HUMAAN zich de rechten en bevoegdheden voor die Thuisbegeleiding HUMAAN toekomen op grond van de Auteurswet.
17.2.
Alle door Thuisbegeleiding HUMAAN verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Thuisbegeleiding HUMAAN worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
17.3.
Thuisbegeleiding HUMAAN behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18 Geschillen
18.1.
De rechter in de vestingplaats van Thuisbegeleiding HUMAAN is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Thuisbegeleiding HUMAAN het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
18.2.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19 Toepasselijk recht
19.1.
Op elke overeenkomst tussen Thuisbegeleiding HUMAAN en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
20.1
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

- Einde voorwaarden -